Facebook Google+ RSS YouTube

+47 380 25888

+47 380 25888

Søk Meny

Standard leiebetingelser

Hovedside Standard leiebetingelser

Denne avtale regulerer betingelser ved leie av maskiner, utstyr med mer fra Utleieprodukter. Dersom andre betingelser skal gjelde enn de som fremkommer i denne avtale, skal disse, for å være gyldige, nedtegnes skriftlig og følge som vedlegg til denne avtale.

1. Beregning av leie
Om ikke annet er avtalt løper leietiden fra og med den dag og det tidspunkt leieobjektet forlater Utleieprodukters lager til og med den dag og det tidspunkt det returneres samme sted. Leien for maskin er basert på 7,5 timer pr dag. For 2 og 3 skift betales leie for henholdsvis 2 eller 3 døgn dersom ikke annet er avtalt. Dagsleie gjelder til klokken 09:00 påfølgende dag. Ved levering etter klokken 09:00 påløper en ny dagsleie. Helgeleie gjelder fra utlevering fredag etter 12:00 til mandag før 09:00.

2. Transport
Leietaker skal betale alle kostnader vedr. transport, lasting og lossing.

3. Reklamasjon
Utleieprodukter sørger for at leieobjektet ved utlevering fra lager er i driftsklar stand. Eventuelle feil eller mangler skal meldes til Utleieprodukter umiddelbart og innen en virkedag fra utlevering. Hvis så ikke er skjedd, anses leieobjektet for å være feilfritt ved utlevering.

4. Driftsstans
Dersom driftsstopp/-feil inntreffer i leieperioden, plikter leier uten opphold å varsle utleier om det inntrufne. Leier må ikke fortsette å bruke maskinen(e) dersom det er grunn til å tro at fortsatt bruk vil medføre skade, eventuelt forverre inntruffet skade. Utleiers ansvar ved driftsstopp/-feil begrenser seg til å kompensere leier med lån av tilsvarende utstyr i den tidsperiode som må antas å ha gått tapt for leier som følge av driftsstopp/-feil. Ved utrykning utenom åpningstid blir leietaker belastet dette uavhengig av årsak til driftstansen.

5. Vedlikehold i leieperioden
Leietaker skal sørge for forsvarlig vedlikehold av leieobjektet. Drivstoff og smøremidler bekostes av leietaker. Leietaker er økonomisk ansvarlig for skade på maskiner og utstyr. Reparasjon eller utbedring skal ikke utføres uten Utleieprodukters godkjennelse.

6. Leietakers plikter
Leietaker plikter å sette seg inn i bruksanvisningen og sikkerhetsbestemmelser, samt følge disse. Utstyret skal kun brukes av leietaker og bare til slike oppgaver og under slike forhold som det er beregnet for.

7. Rengjøring
Ved tilbakelevering skal leieobjektet være rengjort og i samme stand som ved utlevering med unntak av normal slitasje. I tilfeller der rengjøring ikke er foretatt belastes dette leietaker.

8. Erstatning
Utstyr som tapes eller totalskades under leietiden skal erstattes av leietaker. Utleieprodukter er ikke ansvarlig for skade leietaker påfører seg selv eller andre, herunder også skade på gjenstander, følgeskade og inntektstap.

9. Forsikring – dekningsomfang
Leieobjektet er under leietiden forsikret gjennom Utleieprodukter ved at leietager belastes for en forsikringspremie. Forsikringen gjelder for utleieutstyr som befinner seg i Norge. Forsikringen dekker skader som oppstår plutselig og uforutsett i følge vilkår for brann, maskin, transport av varer (alle farer) og montasjeforsikring. Forsikringen er utvidet til å dekke skader ved tyveri. For utvidelsen gjelder følgende sikkerhetsforskrifter:

  1. Utstyr med egen fremdriftsmotor skal være låst med tenningslås (ta ut nøkkel) og dersom det er mulig skal førerkabin være låst.
  2. Maskiner med tilhengerdrag skal være låst med egen draglås.
  3. Andre maskiner og utstyr skal være innelåst i stålcontainer eller være lenket fast med hengelås og kjetting slik at låsen må brytes for at maskinene lar seg fjerne. Dette gjelder også for pkt. 1 og 2 dersom egne sikkerhetsforskrifter ikke kan gjennomføres. Låsene skal minst tilfredsstille klasse 2, tilsvarende forsikringsselskapenes sikkerhetskrav til innbruddsikring på byggeplasser (B2).

For skader som dekkes av forsikringen må leietageren betale en egenandel. Egenandelen er på kr 8.000,-. Unntatt er utstyr under kr. 15.000,- i innkjøpspris der egenandelen er kr. 5.000,-. Premie for forsikring belastes leietager med 5% av leiebeløp.

10. Besiktigelse
Utleieprodukter forbeholder seg retten til når som helst å besiktige utleid materiell.

11. Betalingsbetingelser
For kredittkunder er normale betalingsbetingelser pr. 14 dager, netto, dersom ikke annet er avtalt. Etter forfall beregnes 1,5% pr. mnd.

 

Utleieprodukter AS

Rigetjønnveien 3

4629 Kristiansand

Utleieprodukter AS

Utleieprodukter ble etablert i 1981. Vi leier ut verktøy og maskiner til bygg og anleggsbransjen, industrien, offentlige etater, håndverksbedrifter og privatkunder. Utleieparken består nå av over 500 forskjellige produkter, deriblant Norges største utvalg i gulvslipemaskiner.

KONTAKT OSS

Utviklet av Fairmedia og Para AS 2

Utviklet av Fairmedia og Para AS 2